Tiltak og omtanke gir resultater

Helgeland Kraft har hatt fokus på lærlinger og unge arbeidstakere i sitt arbeid for å få ned skadetallet. I kombinasjon med holdningsendringer, repetisjon og omtanke har innsatsen gitt resultater.


– For å få ned skadetallet har vi jobbet en del med adferd og holdningsendring. Vi har involvert alle ansatte. Dette er noe vi har jobbet med langsiktig og man må holde ut for å se resultatene. De kommer ikke over natta. Vi har også måttet repetere ofte. Vi understreker viktigheten av å si i fra når det observeres farlige situasjoner. Det er å vise omtanke, sier kvalitetsleder i Helgeland Kraft, Lene Tokle.

Unge arbeidstakere mest utsatt

I 2013 hadde Helgeland Kraft en dødsulykke med en ung arbeidstaker som jobbet hos en underleverandør.
I 2014 var 4 av 7 skader relatert til unge arbeidstakere under 25 år og i 2015 var 1 av 3 relatert til unge arbeidstakere.
Unge arbeidstakere har oftere lavere risikoforståelse, liten praktisk erfaring og det viser seg at midlertidig ansatte også er mer utsatt. Unge arbeidstakere er mer enn 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker, viser tall fra EU.
– Vi har derfor iverksatt mange tiltak rettet mot unge arbeidstakere. Våre unge arbeidstakere som er ute på jobbobservasjon trener på å se faremomenter. De trener på å si ifra når de ser noe som kan være en risiko og de skal delta aktivt i sikre jobbanalyser. Vi har ikke hatt skader på unge arbeidstakere siden 2015, forklarer Tokle. 


Tar sikkerheten på alvor

Lærling Ole-Martin Norum begynte i Helgeland Kraft i begynnelsen av september. Allerede første uke fikk han delta på sikkerhetskurs i Mosjøen hvor de fikk informasjon og opplæring i HMS.
– I tillegg har jeg fått mye hjelp og veiledning av kollegaene mine i forhold til riktig bekledning og rett bruk av verneutstyr, sier Norum.
Han ble overrasket over hvor mye mer utsatt han var for å skade seg enn sine eldre medarbeidere.
– Jeg vil tro at det skyldes mangel på erfaring og at man er ny i bedriften, sier han.
– Det er veldig bra at Helgeland Kraft prioriterer sikkerhetskurs og opplæring. Det viser at de tar både meg og min sikkerhet på alvor.


Med fokus på omtanke 

Helgeland Kraft har i all sin virksomhet høy fokus på forebyggende helse,  miljø og sikkerhetsarbeid, og arbeider etter "null-skade"-prinsippet.
– På alle områder i vår organisasjon skal vi jobbe målbevisst og systematisk med kontinuerlig forbedring. Vi har en målsetning om sykefravær under 3,5 prosent, og hittil i år har vi hatt et sykefravær på 2,81 prosent, forteller Tokle.

I 2006 startet Helgeland Kraft et omtankeprogram som går ut på at de ansatte skal ha omtanke for hverandre. Programmet ble videreført i 2008 og 2015.  
– Når noen skader seg viser man omsorg, men omtanke er noe man viser i forkant av en skade.

HMS-begrepet i Helgeland Kraft omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø i alle arbeidssammenhenger. Skulle ulykken først være ute, er målet å lære av hendelsen. Slik læring forutsetter åpenhet og ærlighet.

– Vi må se utviklingen over tid. Man må holde ut og jobbe langsiktig, og det må jobbes kontinuerlig. Jobben er aldri ferdig, vi kan alltid bli bedre.