HMS i Helgeland Kraft AS

Helgeland Kraft skal i all sin virksomhet være i fremste rekke når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vi arbeider etter en "null-skade"-tankegang.

Helgeland Kraft arbeider med krevende oppgaver og har derfor et stort ansvar for helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, leverandører og andre som er i nærheten av våre anlegg og installasjoner. På alle områder i vår organisasjon skal vi jobbe målbevisst og systematisk med kontinuerlig forbedring.

HMS-begrepet i Helgeland Kraft omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø. Dette gjelder i alle arbeidssammenhenger.

HMS er forankret i Helgeland Kraft sin visjon og strategi, og er en integrert del av Helgeland Kraft virksomhet.

Skulle ulykken først være ute, skal vi lære av hendelsen. Slik læring forutsetter åpenhet og ærlighet.

Vi har heldigvis lite skader i Helgeland Kraft og har en nullskadevisjon.

De seienere år har vi hatt veldig lavt sykefravær på ca. 3,5 %.

I forbindelse med bygging av et av våre kraftverk ble vi rammet av en ulykke med dødelig utfall. Vi har fått laget en film om den tragiske ulykken. Filmen blir i dag brukt til læring og ettertanke, både internt hos oss og i energibransjen for øvrig. Filmen er utviklet i forståelse med berørte pårørende.


Miljø og klima

Helgeland Kraft skal være en miljøansvarlig bedrift.
Våre aktiviteter, produkter og tjenester styres etter miljøstyringssytemet NS-ISO 14001, og skal i minst mulig grad forringe natur- og miljøverdier.
I vårt arbeid skal vi alltid vurdere løsninger som kan være bøtende eller bidra til forbedrede miljøprestasjoner.
Helgeland Kraft skal ta vare på vår felles fremtid når vi bygger våre anlegg.