Sponser frivillige i omsorg for alvorlig syke

I forbindelse med Stiftelsen Termiks 20- års jubileum gir Helgeland Kraft en gave til de frivillige som gir omsorg for alvorlig syke og pårørende. 

Stiftelsen Termik er en selvstendig humanitær stiftelse som tilbyr frivillig hjelp, avlastning og støtte for alvorlig syke. Grunntanken er Hospice-filosofien, som handler om å legge liv til de dagene som er igjen.

Nøkkelen til suksess

– Vi startet Stiftelsen Termik i Vefsn i 1996, og feirer dermed 20-årsjubileum den 13. og 14. oktober 2016. I forkant av jubileet skal vi lage en introduksjonsfilm om hva Termik i Vefsn gjør. Filmen vil bli vist under markeringen, og den vil ellers bli brukt som introduksjon når vi holder foredrag og lignende ellers i landet, sier daglig leder Lill Karin Aanes.
Hun ser viktigheten av å profilere Termiks modell for det frivillige arbeidet som utføres innen helse og omsorg i kommunen.

– Vi er hele tiden i vekst og det er flere kommuner i Norge som har frivillige i omsorgen for alvorlig syke og syke eldre.

Utfordringene er hvordan man skal få tilskudd til drift, at man klarer å holde på frivilligheten og ikke går inn i det offentliges tjenester.

– Vi har cirka 95 frivillige i Stiftelsen Termik. Våre suksessfaktorer er at vi hele tiden har et tett forhold til de frivillige. De må gå Termiks kurs og de får tilbud om kurs og seminarer som kan være til nytte i deres frivillige arbeid. Vi har lønnet koordinator med utdanning innen helse og frivillig arbeid. Kvalitetssikring av tjenestene og samarbeidsavtaler er også viktige faktorer å ta med.

– Arbeidet er godt forankret i ledelsen der vi har frivillige og vi deler gjerne av vår erfaring.  

Den gode samtalen

De frivillige er mellom 20 og 83år og de har forskjellige oppgaver i Termik. Det er helt individuelt hva og hvordan den frivillige jobber. 

– Vi er opptatt av at det er greit å ha reservasjoner for enkelte oppgaver, og da må vi tilrettelegge slik at den enkelte er komfortabel i oppgavene som skal utføres. Det er alltid rom for å si at man ikke kan stille opp eller at man ikke vil utføre spesielle oppgaver.

– Vår oppgave er først å fremst å være på besøk hos alvorlig syke, syke eldre og døende. Da er det den gode samtalen som er i fokus, og det hender ikke så rent sjelden at den vanskelige samtalen ender opp med å bli en god stund for både den som er syk og den frivillige. Det er med respekt at vi får ta del i livet til så mange som er i en sårbar periode av sitt liv.

– Daglig leder drar alltid på det første hjemmebesøket til den som er syk og deres pårørende, om det er noen der. Dette er for å sikre at det ikke er noen kommunale oppgaver som skal utføres, (som medisinering og lignende). Det blir laget en samarbeidsavtale som hele tiden evalueres i forhold til sykdomsutviklingen hos den enkelte bruker.

– Vi har også frivillige inne på Lindrende enhet der de bruker sin tid på samtaler og hyggelig samvær med pasientene og deres pårørende. Samarbeidet med ledelsen og de ansatte er kjempeviktig for å få dette til.

Det handler om å fokusere på det å leve til man dør, fremfor å slite med unødige plager og tanker alene.
Termik er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i Vefsn kommune for å gi det lille ekstra i hverdagen til de som er syke.
– Den offentlige helsetjenesten er stadig i media der det oftest skal kuttes i budsjetter. Med samarbeid og gode frivillige som vil gjøre en innsats er det  mulig og få enda bedre kvalitet på tilbudene til våre syke og døende.

De frivillige bidrar blant annet med frokostservering og sosialt samvær ved Vefsn sykehjems avdeling Solina, og de har ”Barvogn”, hver tredje onsdag kveld på Vefsn sykehjem. ”Kioskvogna” betjenes hver mandag ettermiddag på Parken Bo- og servicesenter. Ledsagertjenesten i kommunen vokser stadig da det blir flere og flere eldre uten sine nærmeste.
Ledsagertjenesten ut av kommunen er også i stor vekst når man må til andre kommuner for å få utført de forskjellige tjenestene.

– Oasedagen er et samarbeid med Vefsn kommune. Der kan alvorlig syke som bor hjemme komme hver onsdag fra kl 09.00 til kl 14.00. Frivillige henter dem og det er to frivillige sammen med en sykepleier som har regien på hva som skal skje der. En lang og god frokost starter dagen for så å fortsette med litt diktlesing, lett trim og kanskje en tur ut, eller det noen kommer og underholder. Dagen avsluttes med middag og de frivillige kjører dem hjem. 
– Tilbudet er kjærkomment for deres pårørende som også får en ”fridag” hvor de kan planlegge å gjøre ting de ikke får gjort ellers.

De frivillige i Stiftelsen Termik startet også en egen Second Hand Shop for to år siden. Denne er med på å finansiere alle prosjektene som Termik i Vefsn nå driver.

Det er viktig med støtte fra kommunen i frivillig arbeid, og det har alltid vært et positivt samarbeid både med kommunen og flere av våre lokale bedrifter og foreninger.


– Sponsorgaven fra Helgeland Kraft er veldig viktig for oss. Den er med på å gi oss mulighet til å lage informasjonsfilmen og jubileumsavisen som blir gitt ut i uke 41. Det blir også arrangert et seminar med festmiddag til ære for de frivillige og alle andre interesserte. I tillegg blir det flott å få spre budskapet vårt med frivillige i omsorgssektoren til andre kommuner i landet vårt, sier Aanes.