Lys og varme - der du bor

Helgeland Krafts overskudd fordeles mellom de 14 eierkommunene på Helgeland og bidrar til lokal verdiskaping. Årlig fordeles flere millioner kroner i sponsormidler til lag og foreninger i regionen. Men viktigst av alt er samfunnsansvaret, lys og varme. Uansett hvor du bor.


Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal mener Helgeland Kraft er en viktig motor for vekst i kommunen.
– Både industrien og annen næringsaktivitet er avhengig av stadig bedre forsyningssikkerhet. I tillegg gir stabil strømforsyning god beredskap. Det er viktig å sikre god og trygg nettdistribusjon i kommunen. Det gir lys, varme og holder oppe moderne infrastruktur som internett og telefoni, sier Lie.
Hvor viktig er eierskapet i Helgeland Kraft for din kommune?
– Svært viktig. Det gir en trygghet for at Hattfjelldal også skal ha sin del av et robust distribusjonsnett. Helgeland Kraft bygger samhold mellom kommunene og bidrar til fornybar elektrisitet både for private og næringslivet. Fornybar energi og strøm vil bli viktig i tiden fremover også, og vil kunne være et konkurransefortrinn for kommunene på Helgeland.

Viktig grunnpilar

Ordfører i Sømna kommune, Andrine Solli Oppegård, mener stabil og god strømtilførsel er en av de viktigste grunnpilarene for å kunne leve og bo i Sømna. 

– Uten dette hadde ikke kommunen kunne levert viktige offentlige tjenester og vi hadde ikke hatt det høyteknologiske landbruket eller industrien vi har i Sømna i dag, sier Solli Oppegaard.
– Eierskapet i Helgeland kraft gjør at vi har trygghet for at denne viktige samfunnsoppgaven løses på en god måte hvor lokale forhold og behov blir sett. Driften har vært stabil og økonomisk edruelig. Det har ført til at vi som eiere har kunnet ta ut utbytte som igjen har generert aktivitet i kommunen. Helgeland Kraft har gjennom årene hele tiden hatt fokus på videre utvikling av selskapet. Dette har gjort at det har vært spennende arbeidsplasser både i selskapet og også for lokale leverandører av tjenester. 
Hva tenker du om fremtiden som medeier i konsernet Helgeland Kraft?
Nå etter overgangen til konsern er vi som eiere bedre rustet til å gjøre de rette valgene for fremtiden og sikre videre trygghet for strømleveranse til folk og fe i fremtiden. Viktigst for oss på Helgeland er å videreforedle mer lokalt av den kraften som produseres.

Grunnlaget for bosetting

Rana kommune er en av Helgeland Krafts største aksjonærer.
– Trygg nettdistribusjon er viktig for innbyggerne og næringsliv, men ikke minst er det viktig i forhold til samfunnssikkerhet.Vi bor i en region med mye og vekslende klimatiske forhold, forteller ordfører Geir Waage.
Han understreker viktigheten av offentlig eierskap og kontroll på kraftressursene som er folkets eiendom og en viktig faktor for industriutvikling og vekst.
– Kraft er grunnlaget for bosetting og sysselsetting i regionen vår. Uten industriutviklingen vi har hatt på Helgeland i etterkrigstida ville Helgeland vært mye mindre både i folketall og i sysselsetting.
Er Helgeland Kraft en viktig motor for vekst?
Klimautfordringene og det grønne skiftet vil bety økt behov for ny grønn fornybar energi.  Her er Helgeland Kraft en viktig aktør. Det har derfor vært riktig og viktig at Helgeland Kraft har hatt en offensiv investeringsstrategi for å øke egenproduksjonen. Det gir oss et godt og offensivt utgangspunkt i møte med klima, grønt skifte og digitalisering.
Eierne i kraftlaget har hatt en prosess for å lage en eierstrategi og omorganisering av selskapet til konsern er i ferd med å gjennomføres.
– Det er viktig at kommunen har et aktivt eierskap og bruker mulighetene som Helgeland Kraft har til å være en motor i
arbeidet med å nå målene i klimautfordringen og det grønne skiftet.