Fakta om nettleie

Nettleie er prisen man betaler for transport av kraften frem til stikkontakten din og betales til ditt lokale nett-selskap, Helgeland Kraft. Her gir vi en kort forklaring på hva som ligger bak nettleien.

 - Nettleien skal først og fremst gi nettselskapet inntekter til å dekke kostnadene ved transport av strøm, effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet, men cirka halvparten av nettleien går til å dekke statlige avgifter.
Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

- De siste årene har Helgeland Kraft investert millioner i nettet for å forhindre at forbrukerne mister strømmen når høststormene og uværet inntar regionen. Store deler av nettet ble bygget på 50- og 60-tallet, og det har derfor vært nødvendig med en opprusting for å sikre innbyggerne en stabil og god strømforsyning. 

- Helgeland Kraft sin nettvirksomhet dekker et område fra grensen mot Nord-Trøndelag til Saltfjellet. Her finner man 8000 kilometer med strømnett bestående av linjer og kabler. Dette tilsvarer strekningen fra Norge til Japan.

- Alle kunder som er tilknyttet Helgeland Krafts nett må betale nettleie, selv om de kjøper strøm fra annen leverandør.

- Nettselskapene er regulert av myndighetene på bakgrunn av at de har monopol på strømforsyning innen sine områder. Det er NVE som til enhver tid bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine kunder. Helgeland Kraft fastsetter derfor nettleien basert på denne inntektsrammen hvert år.
Men, mange forhold kan virke inn på nettleien. Dersom strømforbruket er lavere enn forventet, kan de faktiske inntektene avvike fra NVEs vedtak. Hvis nettselselskapets inntekter overskriver NVEs vedtak skal pengene tilbakeføres kundene i form av redusert nettleie i de kommende årene. Om inntektene er lavere enn forventet kan nettselskapet øke nettleien i de kommende årene.

- Nettleien vil variere litt fra et nettselskap til et annet. Dette skyldes at de ulike nettselskapene har ulike kostnader knyttet til å eie og drifte nettet, eller de har valgt ulike fordeling mellom fastledd og energiledd.
Som regel skyldes forskjellene ulike rammebetingelser som nettselskapene ikke kan endre. Eksempel på dette er topografiske og klimatiske forhold som kan påvirke kostnadene.
Helgeland er en region med mange høye fjell, et rikt øylandskap og dype fjorder. Med en slik spredt bebyggelse koster det mer å drifte et nett enn i tettbygde strøk.

- Private husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt moms på nettleie.

- Helgeland Kraft Nett plikter i henhold til NVEs regelverk å informere sine kunder om forhold knyttet til leverandørskifte, måling, avregning osv. Kundene kan i tillegg kreve informasjon knyttet til historiske forbruksdata, men nettselskapet kan kreve kostnadsdekkende gebyrer for å fremskaffe slik informasjon. 

- Nettleieavtalen med Helgeland Kraft er knyttet til ett spesifikt målepunkt. Dersom du skal flytte må du dermed si opp avtalen i dagens målepunkt, og tegne ny avtale for det nye målepunktet. Dette gjøres enkelt på Min Side, eller på Helgeland Krafts nye app.

Helgeland Kraft leverer strøm fra verdens vakreste kyst.