En aktiv verdiskaper

Helgeland Kraft har i løpet av de siste årene gjort store investeringer på vegne av sine eiere.


Småkraftverk i Tosbotn

I Tosbotn har Helgeland Kraft i løpet av de siste fem årene bygget fem nye småkraftverk, Bjørnstokk, Storelva, Tveråa, Tosdalen og Leirå, som til sammen vil produsere strøm tilsvarende 6.500 husstander. Det siste av de fem anleggene, Storelva, skal settes i drift i løpet av høsten. 

Tosenanleggene har fått lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sine spektakulære utforminger, og omtalt på flere av verdens største nettsteder for moderne arkitektur. Dette på bakgrunn av anleggenes utforming i kombinasjon med vakker natur. 

Vassenden

I 2017 startet byggingen av Vassenden kraftverk. Kraftverket skal settes i produksjon i løpet av første kvartal 2019. 

Helgeland Kraft har vektlagt å bygge Vassenden kraftverk slik at kraftverket er tilpasset miljøet. Konstruksjonene på fjellet skal være så lite synlige som mulig, dammer og inntakskonstruksjoner er i betong som er et naturlig byggemateriale på grunn av sin styrke og levetid. Betongkonstruksjoner vil bli forsøkt skjult/dempet med stedlige  masser av jord eller stein der dette er mulig.

Selve kraftverket vil bygges i fjell og dermed ikke være synlig. Det vil heller ikke være støy fra kraftverket som er beregnet til å produsere 37 GWh per år. Dette tilsvarer 1900 husstander per år. 

SmiSto Kraft AS

Helgeland Kraft og Salten Kraftsamband gjennomfører en større vannkraftutbygging på Smibelg og Storåvatn kraftverker gjennom det felleseide selskapet SmiSto Kraft AS.

Arbeidet startet våren 2015 og er planlagt ferdig høsten 2019. 

Smibelg kraftstasjon har en årlig kraftproduksjon på 115 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til 5750 husstander. 

Kraftverkene har til sammen 27 km ned tunnel, fem magasiner, fire bekkeinntak, samt Vakkerjordvatn pumpestasjon.

Satser på nordisk strømmarked

Helgeland Kraft har inngått intensjonsavtale om oppkjøp av alle aksjer i morselskapet til Storuman Energi (SEAB) som selger strøm til privatmarkedet i Sverige. 
SEAB har en godt utviklet og framtidsrettet teknisk plattform. Målsetningen er at begge parter skal være bedre rustet til å møte utviklingen i strømmarkedet og de nye krav som morgendagens kunder har.
Bransjen går mot et felles nordisk marked med harmonisering av regelverk og el-hub i alle nordiske land. Dette gir muligheter for en felles teknisk plattform for Helgeland Kraft Strøm og SEAB og dermed store muligheter for synergier mellom selskapene som igjen vil gi potensiale for å realisere stordriftsfordeler.

SEAB har i dag i underkant av 50.000 kunder i hele Sverige og 18 ansatte i Storuman. Selskapets kundeløfter er rett strømpris og miljøvennlig strøm. Selskapet skal videreføres og driften skal skje i et tettere samarbeid med Helgeland Kraft Strøm AS, med en samlet kundebase på i underkant av 100.000 kunder.
Planen er å gjennomføre en finansiell og juridisk gjennomgang og signere en aksjekjøpsavtale i løpet av høsten. Transaksjonen planlegges gjennomført 31/12-2018. Etter dette vil Helgeland kraft være eneeier av selskapet.

Helgeland Kraft er eid av 14 kommuner på Helgeland som i perioden 2002-2016 kunne hente ut et utbytte på 1,7 milliarder kroner. 

Helgeland Krafts mål er å være en aktiv verdiskaper. Konsernet har bedret forsyningssikkerhet og økt verdiskapning på Helgeland. I de senere år er det brukt flere hundre millioner kroner på nettopp dette arbeidet.
I årene fremover vil Helgeland Kraft ha kontroll på likviditeten og samtidig se etter nye, gode mulighetsrom slik at verdiskapingen i form av utbytte til kommunene kan bidra til utvikling i regionen.