Q3 resultatet for 2022 er svakere enn resultatet tilsvarende kvartal 2021.
Markedet fortsetter å være volatilt og er preget av veldig lave priser og ekstrem prisendring i forhold til systemprisen. Driftsresultatet pr. 3. kvartal ble 129 millioner kroner, noe som er 117 millioner kroner svakere enn samme periode i fjoråret. Resultat etter skatt pr. 3. kvartal beregnes til 70 millioner kroner, hvor tilsvarende tall for fjoråret var 151 millioner kroner.

Lave spotpriser i vårt prisområde kombinert med store tap på finansiell sikring har i stor grad påvirket driftsresultatet for Vannkraftvirksomheten negativt. Dette til tross for at vår produksjon og drift i Vannkraft har vært god. Produsert volum pr. 30/9 var på 995 GWh mot 837 GWh tilsvarende periode i 2021, som dekker noe av avviket på energiinntektene. Vannkraftvirksomheten har lyktes med å holde kostnadene lave de 3 første kvartalene i et utfordrende forretningsår. Det forventes at prosjektaktiviteten vil øke noe under fjerde kvartal blant i forbindelse med Grytåga kraftverk, samt satsingen på infrastruktur for elbillading.

Nettvirksomheten leverer bra og har et driftsresultat pr. tredje kvartal på samme nivå som fjoråret. Aktiviteten er høy, og det har vært jobbet godt over tid med å forbedre effektiviteten og holde kostnadene nede. Værsituasjonen har i perioder vært utfordrende og har ført til høyere kostnad på ikke levert energi (KILE) enn ventet. Nettvirksomheten står ovenfor store investeringer fremover, både i form av vedlikeholdsarbeid og ikke minst de mange forventede industrietableringer på Helgeland.

Strømsalgvirksomheten leverer et sterkt driftsresultat pr. 30/9. Resultatet er langt bedre enn forventningene og fjoråret. Aktiviteten i virksomheten er svært god og vokser i antall kunder og levert energi. Det er en forventning om at gjennomført strategiarbeid for Strømvirksomheten vil kunne gi ytterligere forbedringer gjennom vekst og synergier med datterselskapet Storuman Energi. Den svenske virksomheten leverer bra og blir fremover enda mer integrert i vår organisasjon.

Utsikter fjerde kvartal

Det er stor usikkerhet i markedet og prisene varierer mye og raskere enn normalt. Kraftprisutviklingen vil fortsatt påvirkes av været. Men ut ifra informasjonen vi sitter på i dag, forventer vi en klar bedring i resultatet fjerde kvartal sett i forhold til de 3 første kvartalene. Årsaken til dette er at vi forventer at Vannkraftvirksomheten vil bedre sitt resultat, noe som vil ha stor betydning. I tillegg vil og Strøm -og Nettvirksomheten vil fortsette å levere sterkt.

Det jobbes i konsernet med å videreutvikle og styrke strategien Taktskifte 2025. Vi vil fortsette vårt arbeid med å utvikle organisasjonen, kundefokusert vekst, teknologi og digitalisering, samt bærekraft og miljø. Alt det gode arbeidet våre medarbeidere bidrar med vil sørge for Helgeland Kraft fortsetter å være en aktiv verdiskaper på Helgeland.