Styrket halvårsresultat for Helgeland Kraft.

Gjennom første halvår 2021 har vi fått en kraftig prisoppgang i forhold til de historisk lave prisene vi så i 2020. Et lavt tilsig på rundt 80 % av normalen har dog ført til en lavere nettoproduksjon hittil i år sett opp mot samme periode i fjor. Dette reduserer den positive effekten av prisoppgangen noe. Likevel ble resultatet fra basisdriften 133 millioner kroner, en økning på 21 millioner sammenlignet med første halvår i 2020. Resultat etter skatt er 88 millioner kroner, som er 14 millioner bedre enn i fjor.

For vannkraftvirksomheten er økte kraftpriser positivt, og driftsresultatet for første halvår er som forventet til tross for redusert produksjon. Virksomheten har høy aktivitet i perioden der det jobbes med tilpasninger til endrede rammebetingelser, digitalisering og kontinuerlig forbedring. I perioden april-juni 2021 ble første del av fornying av Grytåga kraftverk gjennomført. Arbeidet innebar blant annet bytte av transformator. Andre del av rehabiliteringen gjøres i 2022.

Nettvirksomheten i Linea har viet særlig oppmerksomhet og ressurser til å utvikle vedlikeholdsprogrammet til å bli en konkurransefordel i markedet. Der første kvartal var preget av flere strømavbrudd knyttet til dårlig vær var andre kvartal meget stabilt. Kostnader til ikke levert energi (KILE) ble dermed på 8,9 millioner første halvår i år, sammenlignet med 13,3 millioner i fjor.

For strømsalgvirksomheten ble driftsresultatet ca. 1 million under fjorårets toppår, noe som fortsatt er et meget godt resultat og i tråd med forventningene. Aktiviteten i virksomheten er svært god, og første halvår har vært preget av overgang til nytt kundesystem i forbindelse med funksjonelt skille. Vi har fortsatt en meget sterk markedsposisjon på Helgeland, samtidig som vi øker salgsaktiviteten også utenfor vår region. Den svenske virksomheten, Storuman Energi, har vist positiv resultatutvikling etter oppkjøpet i 2018, og leverer et godt resultatbidrag i første halvår 2021.

Våre medarbeidere har vist stor vilje, evne og utholdenhet i møte med de utfordringene som vi og samfunnet har levd med. Dette har sikret løpende drift i en krevende tid, samtidig som vi har klart å jobbe med kontinuerlig forbedring. Forbedringsarbeidet står sentralt i strategien Taktskifte 2025, og blir hovedfokus også fremover.

«Summen av alt forbedringsarbeid som gjennomføres i hele organisasjonen gir oss styrket konkurransekraft og setter oss i posisjon til å fortsatt skape verdier på Helgeland», sier Eivind Mikalsen.

Vi ser en normalisering av kraftmarkedene etter fjorårets koronakrise. Kraftprisutviklingen vil fortsatt påvirkes av været, men inntektene fra vannkraftproduksjon forventes å holde seg over nivået for 2020 også i andre halvår.

«Med utgangspunkt i det bildet vi ser nå forventer vi et noe bedre resultat i 2021 enn vi endte med i 2020», sier Eivind Mikalsen.