Stabil og god basisdrift i hele konsernet – men ekstremt lave kraftpriser bidrar til et svakt halvårsresultat for Helgeland Kraft

Koronasituasjonen har gitt oss nye utfordringer de siste månedene, og hele organisasjonen har vist stor evne til å gjøre nødvendige tiltak for å sikre både strømforsyningen på Helgeland, ivareta våre kunder, og ellers sikre stabil god drift i hele konsernet. 

Vi har også høye mål og krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, og det er gledelig å se at vi har en kraftig forbedring på dette området. 

Det kraftige tilbakeslaget i kraftprisene har imidlertid fortsatt videre gjennom hele andre kvartal, og historisk lave kraftpriser bidrar til en kraftig svekkelse av konsernets halvårsresultat, sier Eivind Mikalsen. Driftsresultatet i første halvår ble 112 millioner kroner, som er en nedgang på 120 millioner kroner sammenlignet med 1. halvår i 2019. Resultat etter skatt er beregnet til 74 mill.kr. og er redusert med 61 millioner kroner. 

En våt og nedbørsrik vinter i store deler av landet, samt noe reduksjon i strømforbruket, har bidratt til kraftig prispress og priser som er 75 % lavere enn i første halvår i fjor. Til tross for at vi har hatt mye vann å produsere strøm på, har de ekstremt lave prisene ført til en svekkelse av driftsresultatet fra vannkraftvirksomheten med hele 142 millioner kroner. Et godt forbedringsarbeid, og en kostnadsposisjon som er blant de beste i landet, bidrar til at resultatet for første halvår likevel er positivt for vannkraft.

Nettvirksomheten har hittil i år beklageligvis hatt noe mer strømavbrudd enn samme periode i fjor på grunn av blant annet uvær, nedbør og jordras. Det gode arbeidet med kontinuerlig forbedring bidrar imidlertid til at driftsresultatet fra nettvirksomheten i første halvår er 11 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Resultatet fra salg av strøm til våre kunder på Helgeland og i resten av landet, samt fra virksomheten til Storuman Energi i Sverige, er også i god utvikling. Sammenlignet med samme periode i fjor er driftsresultatet i første halvår styrket med 11 millioner kroner.

–      Helgeland Kraft er et solid konsern med tre sentrale virksomhetsområder. I en situasjon hvor kraftprisene svikter og inntjeningen fra vannkraftvirksomheten er særdeles svak, ser vi betydningen av at vi har en sterk ryggrad bygget opp gjennom mange år og god inntjening fra de to andre virksomhetsområdene nett og strømsalg. Utviklingen i kraftprisene utover høsten vil få stor betydning, men slik bildet er nå ventes mer enn en halvering av årsresultatet for 2020 sammenlignet med 2019, sier Eivind Mikalsen.

I lys av koronakrisen skal vi fortsatt ha høy oppmerksomhet på beredskap, smittevern og hvordan vi skal møte kundene våre på en god måte videre fremover. Vi skal også fortsette det gode arbeidet med tilpasning til endrede rammebetingelser for vår bransje, samtidig som økt bærekraft og det grønne skiftet, teknologi og digitalisering, organisk vekst og kontinuerlig forbedring skal vies stadig større oppmerksomhet.

–      Gjennomføringen av arbeidet med «Taktskifte 2025» for å skape økt konkurransekraft og robusthet er godt i gang i hele organisasjonen og vi ser optimistisk på fremtiden, sier Eivind Mikalsen.