Noe svakere resultat for konsernet Helgeland Kraft i 1. kvartal i år enn i samme periode i fjor.

Kraftprisene fikk et kraftig løft i 1. kvartal, mye på grunn av kaldere vær og mindre nedbør. Men mindre nedbør gir også mindre vann å produsere strøm på, som dermed trekker ned den positive effekten av gode priser. Alle våre tre virksomhetsområder: nett, vannkraft og strøm, fikk et litt svakere resultat enn i samme periode i fjor. Resultatet fra basisdriften ble 68 millioner kroner, en nedgang på 14 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Et styrket resultat fra finansposter bidro imidlertid til et resultat etter skatt på 44 mill.kr. i 1. kvartal, som er marginalt bedre enn samme periode i fjor.


For vannkraftvirksomheten er det gledelig at vi har fått et kraftig oppsving i kraftprisene, og driftsresultatet i 1. kvartal er i tråd med vår forventning. Det er høy aktivitet knyttet til flere nye prosjekter, herunder rehabilitering av vårt 60 år gamle kraftverk i Grytåga i Vefsn Kommune. Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2023, og skal blant annet bidra til bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, og sikre verdiskaping i lang tid framover.

For vår nettvirksomhet i Linea har driften vært preget av en del uvær som har ført til strømbrudd, men avbruddskostnadene ble likevel noe lavere enn i 1. kvartal i fjor. Driftsresultatet ble noe svakere enn i samme periode i fjor, men resultatet er likevel i tråd med det vi har forventet. I Linea er det også stor aktivitet. Det arbeides godt med kontinuerlig forbedring av hele virksomheten, i tillegg til deltakelse i flere eksterne prosjekter i tilknytning til det grønne skiftet og bedre utnyttelse av kraftoverskuddet i vår region.

For strømsalgsvirksomheten ble driftsresultatet i 1. kvartal noe svakere enn samme periode i fjor, men det er likevel fortsatt et relativt godt resultat. Konkurransen i markedet er stor, og det jobbes godt med å videreutvikle virksomheten for å opprettholde en sterk og god markedsposisjon både på Helgeland og i hjemmemarkedet til Storuman Energi i Sverige.

Det er gledelig å se at det arbeides så godt i hele konsernet, både med løpende drift, og med kontinuerlig forbedring og utvikling. Realisering av strategien «Taktskifte 2025» står sentralt framover, og ulike aktiviteter som skal bidra til å realisere ønskede mål er kommet godt i gang.

Summen av de endringer vi gjennomfører skal hjelpe oss til å finne gode løsninger          som kan bidra til å styrke framtidig konkurransekraft og verdiskaping. Ved hjelp  av  gode bidrag fra alle våre dyktige medarbeidere har vi stor tro på at vi vil lykkes, sier Eivind Mikalsen.


Våre resultatforventninger til året sett under ett vil i stor grad avhenge av kraftprisutviklingen, som i all hovedsak ventes å bli påvirket av været framover. Vi venter en styrking av inntektene fra vannkraftproduksjon, og dermed en styrking av konsernets samlede resultat. Imidlertid kan vi ikke forvente gevinster knyttet til finansielle investeringer på samme nivå som vi hadde i fjor.

 

Med utgangspunkt i det markedsbildet vi ser nå framover forventer vi et resultat etter skatt for 2021 som er på nivå med 2020, sier Eivind Mikalsen.