Resultat før skatt for 2017 ble 207 mill. kr., som er 22 mill. kr. bedre enn året før. 

Vi er fornøyd med at vi klarer å levere et resultat som ble langt bedre enn ventet, og spesielt fornøyd med at alle tre virksomhetsområdene (Vannkraft, Nett og Strøm) leverte over forventningen.
I en fase der kraftsektoren har hatt noen svake år preget av svake kraftpriser og høye investeringer, er vi tilfreds med et resultat på dette nivået sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.

Våre tre virksomhetsområder Vannkraft, Nett og Strøm har alle levert bedre driftsresultater enn forventet:

  • Vannkraft fikk et betydelig høyere resultat enn fjoråret på grunn av høy produksjon som følge av mye nedbør og økt kapasitet fra nye anlegg i Tosbotn. Dette til tross for fortsatt relativt svake kraftpriser, og en lengre periode med betydelig lavere kraftpris i Nord-Norge enn resten av landet på grunn av midlertidig begrenset nettkapasitet ut av området.
  • Nett fikk et betydelig svakere resultat enn året før på grunn av lavere inntektsramme fra NVE, men leverte bedre enn ventet på grunn av kostnadsforbedringer.
  • Strøm fikk også i 2017 et svært godt resultat som følge av godt salgsarbeid og god porteføljestyring.

Høy vannkraftbeskatning gir et resultat etter skatt på 119 mill. kr som er 5 mill. kr svakere enn året før.

2017 har vært et år preget av stabilt god drift, med unntak av brann i Mosjøen trafo i midten av juni og uvær mot slutten av året. Aktivitetsnivået er høyt og 3 nye kraftverk i Tosbotn ble satt i drift i 2017, mens de 2 siste settes i drift nå i 2018. Arbeidet med montering av automatiske strømmålere (AMS) etter krav fra NVE er kommet godt i gang, og vil pågå for fullt over hele Helgeland i 2018.

  • For 2018 ventes det et svakere resultat enn i 2017 på grunn av fortsatt lav inntektsramme for nettvirksomheten, normal kraftproduksjon og relativt lave kraftpriser, sier Brattbakk.
  • Pågående effektiviseringsprogram for hele selskapet har som mål å styrke effektivitet og verdiskaping, og ytterligere effekt av dette arbeidet kommer fra 2018 og fremover, sier Brattbakk.
  13.12.2017 (mill.kr) 31.12.2016 (mill.kr)
Driftsinntekter 1275 1280
Driftskostnader 1024 1069
Driftsresultat 251 211
Driftsresultat Vannkraft/Nett/Strøm 158/43/45 66/106/40
Netto finansresultat -44 -25
Resultat før skatt 207 185
Resultat etter skatt 119 124
Investeringer 352 456
Egenproduksjon 1306 GWh 970 GWh
Netto levert energi R-nett/D-nett 4705/1248 GWh 4724/1191 GWh
Sluttbrukersalg 1267 GWh 1354 GWh
Snitt elspot (område/system) 24,1/27,4 øre/kWh 23,2/24,9 øre/kWh
Sykefravær  3,2 % 3,5 %
Skader med fravær pr.mill arbeidstimer 1,9 1,8

Endelig regnskap herunder forslag til overskuddsdisponering behandles i styrets møte 23. mars 2018.