Regnskap 1. kvartal Helgeland Kraft Konsern

 Et godt første kvartal 2019 for Konsernet Helgeland Kraft

 

Årets første kvartal har vært en relativt stabil periode driftsmessig for konsernet. Vannkraftvirksomheten leverer et svært godt resultat til tross for et ganske kraftig fall i kraftprisene gjennom hele kvartalet. Unormalt mye nedbør i form av regn har bidratt til en svært høy produksjon for vannkraft til årstiden å være. Også nettvirksomheten har levert noe bedre enn på samme tid i fjor, og strømsalgsvirksomheten fortsetter å levere på et stabilt bra nivå. Konsernets resultat før skatt ble 115 mill. kr, som er 74 mill. kr. bedre enn på samme tidspunkt i fjor.

-  Energibransjen er i stor endring med høy oppmerksomhet om digitalisering og effektivisering. Arbeidet med myndighetspålagte aktiviteter som innføring av automatiske strømmålere og El-hub har krevd stor innsats og er nå i ferd med å sluttføres. I tillegg er det fortsatt stor aktivitet knyttet til sluttføringen av vannkraftutbyggingsprosjektene. Det arbeides godt i hele konsernet med kontinuerlig forbedring som verktøy for å opprettholde vår gode markedsposisjon, sikre forsyningssikkerheten og styrke verdiskapingen i konsernet, sier Eivind Mikalsen.

-  For konsernet samlet ventes det ikke tilsvarende store positive effekter knyttet til pensjonskostnader i 2019 som vi fikk i 2018, men vi forventer stabilitet i basisdriften og positive effekter fra arbeidet med kontinuerlig forbedring. Kraftprisene for 2019 ventes å bli noe svakere enn i 2019 og trekker følgelig også noe nedover, og bidrar til en forventning om et noe svakere konsernresultat for 2019 enn 2018, sier Mikalsen.