Endelig årsresultat 2020 for konsernet Helgeland Kraft

Resultat etter skatt ble 175 millioner kroner, som er 104 millioner kroner svakere enn i 2019. 

Resultatet er preget av betydelig svakere resultat fra vannkraftvirksomheten og betydelig høyere pensjonskostnader for hele konsernet enn året før. Gode resultater fra nett- og strømsalgvirksomheten, samt gevinst fra salget av aksjene i Helgeland Invest, bidrar til å dempe de negative effektene noe.

Når inntektene fra vankraftvirksomheten svikter på grunn av svake priser, er det gledelig at det leveres godt både fra strømsalgs- og nettvirksomheten, sier Eivind Mikalsen.

Styret har foretatt en helhetlig vurdering av konsernets økonomiske situasjon og fremtidig kapital- og likviditetsbehov når de har fastsatt ordinært utbytte for 2020. I tillegg har styret i tråd med gjeldende krav tatt hensyn til tilleggsutbyttet på 80,2 mill.kr som ble besluttet i ekstraordinær generalforsamling 15. januar 2021. På bakgrunn av dette foreslår styret at det deles ut et ordinært utbytte på 37,9 mill.kr. for 2020. I tillegg vil det bli utbetalt til sammen ca. 24 millioner kroner i renter og avdrag på ansvarlig lån til eierkommunene i løpet av 2021. Styret legger årsregnskapet fram for beslutning i ordinær generalforsamling den 29. april.

Koronavirusutbruddet er ikke over og samfunnet er fortsatt sterkt preget. Som en viktig og samfunnskritisk aktør på Helgeland har konsernet fortsatt høy oppmerksomhet om beredskaps- og kontinuitetsplaner. Opprettholdelse av stabil drift og tilgjengelighet til både vannkraftverk og strømnett har høy prioritet. Konsernet har innført en rekke tiltak for å begrense smittefare blant våre ansatte, samtidig som vi prøver å være så godt som mulig til stede for våre kunder.

 Jeg er stolt over hvordan alle våre medarbeidere har bidratt til å sikre god drift gjennom et vanskelig og krevende år. Det rettes derfor en stor takk for deres positivitet og bidrag til dette arbeidet. Det er også grunn til å rette en takk til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for både forståelse, tålmodighet og gode bidrag gjennom hele koronapandemien, sier Eivind Mikalsen.

 

Framover rettes oppmerksomheten mot å realisere strategien i «Taktskifte 2025». Det er allerede satt i gang mange aktiviteter innen fokusområdene: økt bærekraft, vekst, teknologi og digitalisering, og organisasjonsutvikling. Konsernet har over tid bygd god kompetanse og en sterk regional forankring, som er viktige forutsetninger for å lykkes. Kontinuerlig forbedring og videreutvikling av driften blir også en nøkkel for å realisere våre mål.

Pandemien ventes også å komme under kontroll i løpet av året, og flere forhold indikerer at det er grunn til å tro at kraftprisene vil bli bedre framover. Vi ser derfor optimistisk på framtiden, sier Eivind Mikalsen.