Foreløpig resultat Q4 og årsregnskap for Helgeland Kraft

Konsernets driftsresultat i fjerde kvartal er styrket sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet i kvartalet ble 202 millioner kroner, som er 63 millioner kroner bedre enn samme kvartal i 2021. Markedet fortsetter å være volatilt og de høye kraftprisene på slutten av året påvirker resultatet positivt i tillegg til sterkt reduserte pensjonskostnader.

Foreløpig årsregnskap viser et resultat etter skatt på 131 millioner kroner og er en svekkelse i forhold til oppnådd årsresultat i 2021 som var på 208 millioner kroner. Finanskostnadene er høyere i 2022 sammenlignet med 2021 grunnet økte rentekostnader og investeringer.

Basisdriften i konsernet har under 2022 vært god. Men de lave spotprisene for vårt prisområde, kombinert med tap på finansiell sikring har i stor grad påvirket driftsresultatet for Vannkraft negativt. Den store prisendringen i forhold til systemprisen kommer som en konsekvens av krigen i Ukraina og energikrisen dette har skapt. Driften på Vannkraft har vært bra og rehabiliteringen av Grytåga kraftverk har gått etter plan. Oppgangen i kraftprisen på slutten av året førte til et positivt driftsresultat for året.
Nettvirksomheten leverer sterkt i 2022. Det sterke driftsresultat for fjerde kvartal er bedre enn fjoråret, og kommer av god effektivitet og en stor positiv effekt fra aktuarberegningen. Driftsresultatet for året er også bedre enn ventet og fjoråret. Aktiviteten er høy, og det har vært jobbet godt over tid med å forbedre effektiviteten og holde kostnadene nede. Værsituasjonen har i perioder vært utfordrende og har ført til høyere kostnad på ikke levert energi (KILE) enn ventet. Nettvirksomheten står ovenfor store investeringer fremover, både i form av vedlikeholdsarbeid og ikke minst de mange forventede industrietableringer på Helgeland.
Den store endringen av kraftprisene på slutten av året bidro til en svekkelse av driftsresultatet for strømsalgsvirksomheten i fjerde kvartal sammenlignet med fjoråret. Strømsalgvirksomheten leverer imidlertid et sterkt driftsresultat for 2022 samlet. Aktiviteten i virksomheten er svært god og vokser i antall kunder og levert energi. Det er en forventning om at gjennomført strategiarbeid for strømsalgsvirksomheten vil gi ytterligere forbedringer gjennom vekst og synergier med datterselskapet Storuman Energi.

I disse urolige tider med sterkt varierende kraftpriser så er det en fordel for Helgeland Kraft å ha tre ulike forretningsområder. I perioder med lave kraftpriser vil forretningsområdene strømsalg og nettvirksomhet dempe den negative resultatmessige effekten for konsernet. Når markedet er volatilt kreves det god likviditetsstyring. Konsernet har god egenkapital og fokus på å ha tilstrekkelig likviditetsreserver, noe som gjør konsernet godt rustet for å håndtere svingningene i kraftprisene. Fremover vil konsernet gjøre store investeringer knyttet til industrietableringer, oppgraderinger og vedlikehold, og det grønne skiftet.

Konsernet har et godt utgangspunkt for videre positiv utvikling. Vi forventer gode effekter av arbeidet med Taktskifte 2025, hvor vi fortsetter å utvikle organisasjonen gjennom kundefokusert vekst, styrke teknologi og digitalisering, samt drive frem løsninger som er bærekraftig og bra for miljøet. Etableringen av et nytt datterselskap i Helgeland Kraft vil gjøre det lettere å rendyrke kjernevirksomheten og samtidig sette søkelys på smart vekst knyttet til det grønne skiftet. Alt det gode arbeidet våre medarbeidere bidrar med vil sørge for Helgeland Kraft fortsetter å være en aktiv verdiskaper på Helgeland.