Driftsresultatet i fjerde kvartal er sterkt preget av volatile kraftpriser og sterkt reduserte pensjonskostnader sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet i kvartalet ble 139 mill.kr., som er 122 mill.kr. bedre enn samme kvartal i fjor. God utvikling på våre aksjeplasseringer bidrar til et godt finansresultat, og følgelig et resultat etter skatt på 62 mill.kr. i fjerde kvartal.

Resultat etter skatt for hele 2021 er noe bedre enn i 2020, og ble 213 mill.kr, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.  I 2020 ble tilsvarende tall 175 mill.kr., men i disse tallene lå det en gevinst på aksjesalg på drøyt 80.mill kr.  Den underliggende driften er derfor sterkt forbedret. I fjerde kvartal har kraftprisene vært betydelig bedre enn normalen. Vannkraftvirksomheten har som følge av dette et sterkt forbedret driftsresultat i fjerde kvartal, og følgelig hele året under ett. Nettvirksomheten til Linea bidrar imidlertid med stabil drift, og strømsalgvirksomheten både i Norge og Sverige bidrar med gode resultater.

For konsernet samlet er driftsresultatet både i årets siste kvartal og året sett under ett også sterkt preget av lavere pensjonskostnader enn fjoråret. Effekten er størst hos i nettvirksomheten som har flest ansatte. Årsaken i hovedsak som følge av redusert pensjonsforpliktelser på ytelsespensjonen.

Helgeland Kraft er solid og har tre kjernevirksomhetsområder. I en situasjon hvor kraftprisene varierer vil stabil inntjening fra de to andre virksomhetsområdene nett og strømsalg til å dempe effekten av volatile kraftpriser. Konsernet har en sterk ryggrad med god egenkapital og betydelige likviditetsreserver, som gir god tåleevne i forhold til de svake kraftprisene vi har hatt.

Det kan virke som om vi fremover vil måtte forvente kraftpriser som varierer mye.  Innfasing av vindkraft i vårt prisområde vil også medføre at vi vil kunne oppleve større variasjon i prisene samtidig som vi opplever begrenset overføringskapasitet til andre prisområder.  Det jobbes godt i hele konsernet for å styrke vår konkurranseposisjon. Investeringene vil framover konsentreres om prosjekter som støtter opp om de fire satsingsområdene innenfor strategien «Takskifte 2025»: Økt bærekraft og det grønne skiftet, teknologi og digitalisering, organisk vekst og kontinuerlig forbedring. Arbeidet er godt i gang og vi ser positivt på tiden framover, sier Eivind Mikalsen.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Eivind Mikalsen, mob: 905 23 537
Regnskapssjef Johan Greva, mob 415 26 711