Halvårsresultat for Helgeland Kraft AS

Svekket halvårsresultat for Helgeland Kraft

Q2 resultatet for 2022 er forbedret i forhold Q1 resultatet, men fortsatt noe bak Q2 resultatet for 2021.
Første halvår var preget av veldig lave priser og ekstrem prisendring i forhold til systemprisen, blant annet som en konsekvens av krigen i Ukraina. Driftsresultatet for første halvår ble 91 millioner kroner, noe som er 42 millioner kroner svakere enn samme periode i 2021. Resultat etter skatt første halvår beregnes til 49 millioner kroner hvor tilsvarende tall for fjoråret var 89 millioner kroner.

Lave spotpriser i vårt prisområde kombinert med store tap på finansiell sikring har i stor grad påvirket driftsresultatet for Vannkraftvirksomheten negativt. Dette til tross for at vår produksjon og drift i Vannkraft har vært god. Produsert volum var på 719 GWh mot 494 GWh første halvår 2021, som dekker noe av avviket på energiinntektene. Vannkraftvirksomheten har lavere kostnader første halvår enn ventet. Det forventes imidlertid at aktiviteten vil øke andre halvår med blant annet andre del av rehabiliteringen av Grytåga kraftverk.

Høy aktivitet og god jobb over tid preger nettvirksomheten. Virksomheten har et godt først halvår og et driftsresultat hittil i år som er bedre enn samme tid i 2021. Første kvartal var preget av dårlig vær og med høy kostnad på ikke levert energi (KILE), mens i andre kvartal har situasjonen vært mer stabil. Nettvirksomheten står ovenfor store investeringer fremover, både i form av vedlikeholdsarbeid og ikke minst de mange forventede industrietableringer på Helgeland.

Strømsalgvirksomheten leverte et meget sterkt driftsresultat først halvår, her med et resultat langt over fjoråret. Aktiviteten i virksomheten er svært god, og overgangen til nytt kundesystem er nå mer under kontroll. Det har vært gjennomført et strategiarbeid for Strømvirksomheten hvor vi ser på forbedringsarbeid og posisjonering i markedet. Vi har fortsatt en meget sterk markedsposisjon på Helgeland, samtidig som vi jobber aktivt med salgsaktiviteten utenfor vår region. Den svenske virksomheten, Storuman Energi, har levert godt driftsresultat iht. forventningen og blir mer og mer integrert i vår organisasjon.

Utsikter andre halvår

Sett ut ifra informasjonen vi sitter på i dag forventer vi en klar bedring i resultatet andre halvår sett i forhold til første halvår. Vannkraftvirksomheten vil bedre sitt resultat og Strøm -og Nettvirksomheten vil fortsette å levere sterkt. Markedet er imidlertid mer volatilt enn noen gang, noe som gjør at prisene kan variere mye og raskt.

Framover rettes oppmerksomheten mot å videreutvikle og styrke strategien Taktskifte 2025. Våre medarbeidere har vist stor vilje, evne og utholdenhet i møte med de utfordringene som vi har fremover. Forbedringsarbeidet står sentralt i strategien Taktskifte 2025, og blir hovedfokus også fremover.