Godt årsresultat for konsernet Helgeland Kraft - Regnskap pr 4. kvartal 2019

Basisdriften i konsernet har også i 2019 jevnt over vært god, men resultatet preges av lavere kraftproduksjon og gjennomsnittlig lavere kraftpriser enn året før

Basisdriften ga et driftsresultat på 411 millioner kroner, som er nedgang på 73 millioner kroner fra 2018. Imidlertid ble resultat etter skatt bedre enn fjoråret som følge av en betydelig reduksjon i fremtidige pensjonsforpliktelser og positiv engangseffekt knyttet til skattekostnader. Resultat etter skatt ble 287 millioner kroner, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2018. Dette er vi godt fornøyd med, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Året sett under ett kom det mest nedbør i begynnelsen av året med høy kraftproduksjon, mens siste delen av fjoråret ble tørrere med langt lavere kraftproduksjon. Samlet sett ble kraftproduksjonen lavere enn normalen, og kraftprisene ble gjennomsnittlig også noe lavere enn i 2018. Dette bidro til at driftsresultatet fra vannkraftvirksomheten året sett under ett ble 73 millioner kroner lavere enn året før.

For nettvirksomheten var det stort sett gode og stabile driftsforhold gjennom årets tre første kvartaler, mens det i slutten av siste kvartal ble mer ustabilt vær og følgelig flere avbrudd. Året sett under ett ble blant annet kostnader for ikke levert energi en del høyere enn året før, samtidig som effekt av reduserte pensjonsforpliktelser bidro positivt til reduserte personalkostnader. For 2019 ble driftsresultatet fra nettvirksomheten omtrent på nivå med fjoråret.

Strømsalgsvirksomheten har levert stabilt godt gjennom hele 2019, der siste kvartal bidro som ventet. Konkurransen i markedet er stor, men god forvaltning av hjemmemarkedet her på Helgeland og positive bidrag fra virksomheten til Storuman Energi i Sverige har bidratt til et styrket driftsresultat for virksomheten.

–      Energisektoren er i stor endring, og nye krav fra offentlige myndigheter krever høy oppmerksomhet i hele konsernet. Krav om et tydeligere skille mellom nettvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten fra 2021, bidrar til at vi blant annet er i gang med et arbeid for å finne nytt navn til nettselskapet vårt. Fremover rettes oppmerksomheten i økende grad enda tydeligere mot økt bærekraft og det grønne skiftet, teknologi og digitalisering, fortsatt organisk vekst og kontinuerlig forbedring for å styrke basisdriften ytterligere. Internt har vi derfor startet implementeringen av programmet «Taktskifte 2025», som skal bidra til å skape økt konkurransekraft og robusthet for hele konsernet, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

–      Kraftprisene har hatt et kraftig fall inn i det nye året, og priskurvene videre utover i 2020 er svakere enn fjoråret. Videre forventer vi ikke å få engangseffekter tilsvarende de vi fikk nå i 2019. Summen av dette tilsier at vi venter en betydelig svakere resultatutvikling i 2020 enn vi har hatt i 2019, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.