Enighet etter skredene i Tosbotn

Nordland fylkeskommune, KLP og Helgeland Kraft Vannkraft er kommet til enighet om en utbetaling på totalt 19 millioner kroner til fylkeskommunen etter skredene i Tosbotn våren 2016. Skredene gjorde stor skade på fylkesveien, som var stengt i flere måneder etterpå.   

Det er fylkestinget som avgjør bruken av midlene, men jeg vil jobbe for at mye av pengene kan brukes på asfaltlegging og vedlikehold på fylkesveier på Helgeland. Slik kan det komme både det lokale næringslivet og innbyggerne til gode, ved at forholdene for transport blir bedre, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik. Veien som ble skadet i 2016 er for lengst bygd opp på nytt, men flere veier på Helgeland har stort behov for vedlikehold. Eggesvik er glad for at fylkeskommunen, Helgeland Kraft Vannkraft og KLP har klart å komme til enighet i spørsmålet om erstatning, uten å måtte involvere andre.

Helgeland Kraft Vannkraft er også fornøyd med at partene har kommet til enighet.
- Vi er også veldig positive til at mye av pengene kan bli reinvestert på Helgeland, sier Torkil Nersund, daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft AS.  

KLP setter pris på at de gjennom konstruktiv dialog har kommet til enighet med Nordland fylkeskommune i en krevende sak.

– Vi er glade for å ha kommet frem til en løsning uten bruk av domstolene, sier Odd-Arne Hoel, direktør for skadeoppgjør i KLP.

Bakgrunn:

Den 1. og 2. april 2016 gikk det to skred i Tosbotn, som medførte omfattende skader på fylkesvei 76. Denne veien er eid av Nordland fylkeskommune. Helgeland Kraft Vannkraft AS bygget på samme tid inntakstunnelen til Bjørnstokk kraftverk i området, og skredene medførte omfattende skader på de utførte byggearbeidene, og førte videre til komplikasjoner for selskapets prosjekter i området.

Nordland fylkeskommune har fremmet erstatningskrav på ca. 56 millioner kroner mot Helgeland Kraft Vannkraft knyttet til oppbyggingen av fylkesvei 76 etter hendelsen, med henvisning til at kraftverksbyggingen i området var årsaken bak. Helgeland Kraft Vannkraft har fremmet erstatningskrav i størrelsesorden 50-55 millioner mot Nordland fylkeskommune, under henvisning til at det var fylkesveiens dårlige stand som var årsak til skredene.

Partene i saken har nå kommet til enighet om en avtale som innebærer at kraftselskapets forsikringsselskap, KLP Skadeforsikring AS, utbetaler 18 millioner kroner til Nordland fylkeskommune. Videre vil egenandelen til Helgeland Kraft Vannkraft på 2 millioner kroner bli betalt direkte til fylkeskommunen. Partene er videre enige om at det av dette beløp trekkes 1 million kroner mot at kraftselskapet trekker sitt motkrav mot fylkeskommunen.

Partene er begge ansvarlige samfunnsaktører, og har i lang tid diskutert muligheten for å løse tvisten i minnelighet grunnet prosessøkonomiske hensyn. I avtalen fremgår det ingen innrømmelser av ansvar knyttet til raset fra noen av partene.