Endelig regnskap 2018 Konsernet Helgeland Kraft

Resultat før skatt ble  446 mill. kr., og alle de tre virksomhetetsområdene nett, vannkraft og strømsalg leverte over forventning.  Endelig regnskap er i samsvar med foreløpig regnskap offentliggjort 22. feb. 2018.

Konsernets resultat etter skatt ble 259 mill.kr., en forbedring på 139 mill.kr. fra året før. Styret foreslår et utbytte på 80 mill. kr, som er en dobling av utbyttet fra 2017. Styrets forslag til utbytte er i samsvar med tidligere signaler til eierne og eiernes felles eierstrategi. Det kommer i tillegg ca. 27,5 mill. kr i renter og avdrag på ansvarlig lån til eierkommunene i 2019.

Styret behandlet endelig årsregnskap i møte 27. mars og regnskapet legges fram for beslutning i ordinær generalforsamling 30. april.

 Som en del av konsernets utviklingsstrategi er det de siste årene  foretatt store investeringer i kraftnett og nye vannkraftverk. Dette styrker forsyningssikkerheten fremover og vil bidra til økt verdiskaping på Helgeland.

-  Våre eiere har vist vilje til å satse på økt framtidig verdiskaping og prioritering av forsyningssikkerheten gjennom en ansvarlig utbyttepolitikk. Vi har et godt og robust kraftsystem på Helgeland. Bærebjelken vår er fleksibilitet i vannkraftproduksjonen, og lang levetid på våre anlegg.. Nettet er i stor grad fornyet og den regionale posisjonen strømsalgsvirksomheten har er meget sterk. Det er i tillegg stort fokus på effektivisering, kontinuerlig forbedring og digitalisering av vår kjernevirksomhet, sier Eivind Mikalsen.

 -  Fremover forventer vi at forbedrings- og effektiviseringsprosesser fortsatt vil gi et godt bidrag til lønnsomheten i konsernet. Forutsatt at kraftprisene og kraftproduksjonen holder seg på samme nivå som i 2018, forventes det et driftsresultat for 2019 som er noe lavere enn for 2018, sier Mikalsen.