Endelig regnskap 2017 - Helgeland Kraft

Resultat før skatt ble 207 mill. kr (22 mill. kr bedre enn 2016). Høy vannkraftbeskatning gir et resultat etter skatt på 119 mill. kr (5 mill. kr svakere enn året før). Alle tre virksomhetetsområdene; nett, vannkraft og strømsalg leverte over forventning.

Endelig regnskap er i samsvar med foreløpig regnskap offentliggjort 22. feb. 2018.

Styret foreslår et utbytte på 36 mill. kr (37 mill. kr i 2016). Det kommer i tillegg 27 mill. kr i renter og avdrag på ansvarlig lån til eierkommunene.

Styret behandlet endelig regnskap i møte 23. mars og forslaget legges fram for ordinær generalforsamling 24. april.

Som en del av selskapets utviklingsstrategi er det den senere tid foretatt store investeringer i kraftnett og nye vannkraftverk. Dette styrker forsyningssikkerheten og gir økt verdiskaping på Helgeland.

- Styrets forslag om et moderat utbytte også i år er i samsvar med tidligere informasjon gitt til eierne og den utbyttepolitikk eierne har nedfelt i felles eierstrategi, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.
- Våre eiere har vist vilje og prioritert forsyningssikkerhet og økt framtidig verdiskaping med en edruelig og ansvarlig utbyttepolitikk. Vi har et robust kraftsystem der fleksibel vannkraft med lave marginalkostnader og lang levetid er en bærebjelke. Nettet er i stor grad fornyet og den regionale posisjon for strømsalg er meget sterk. Vi er nå inne i en periode der et lavere inntjeningsnivå krever tiltak. Investeringer reduseres og det er stor fokus på effektivisering/ kontinuerlig forbedring av vår kjernevirksomhet, sier Brattbakk

For 2018 forventes det et svakere resultat enn i 2017 på grunn av redusert kraftproduksjon etter en vinter med lite nedbør, sier Brattbakk.

Helgeland Kraft AS

Kontaktpersoner:

Adm.dir. Ove A. Brattbakk, T: 75 10 01 11, 906 48 270. E: ove.brattbakk@helgelandkraft.no

Øk.dir. Inger Lise Strøm. T: 75 10 02 05, 951 33 295. E: Inger.Lise.Strom@helgelandkraft.no