Endelig årsresultat 2022 for konsernet Helgeland Kraft

Resultat etter skatt ble 121 millioner kroner, som er 87 millioner kroner svakere enn 2021.

Resultatet er preget av lave spotpriser for vårt prisområde og tap på finansiell sikring, noe som har påvirket resultatet i vannkraftvirksomheten negativt. Gode resultater fra nett- og strømsalgvirksomheten bidrar positivt, kombinert med reduserte pensjonskostnader. Totalt ble det finansielle årsresultatet svakere enn tidligere år etter konserndannelsen.

I tider med sterkt varierende kraftpriser er det en fordel for Helgeland Kraft å ha tre ulike forretningsområder. Vi ser positivt på de kommende årene og vil fortsette å utvikle selskapet og dets medarbeidere.

Styret har foretatt en helhetlig vurdering av konsernets økonomiske situasjon og fremtidig kapital- og likviditetsbehov når de foreslår ordinært utbytte for 2022 i tråd med gjeldende utbyttepolitikk. På bakgrunn av dette foreslår styret at det deles ut et ordinært utbytte på 33,9 mill.kr. for 2022. Styret legger årsregnskapet fram for beslutning i ordinær generalforsamling den 27. april.

Basisdriften i konsernet har under 2022 vært god, og som en viktig og samfunnskritisk aktør på Helgeland har konsernet hatt høy oppmerksomhet på beredskaps- og kontinuitetsplaner. Dette for å sikre opprettholdelse av stabil drift og tilgjengelighet til både vannkraftverk og strømnett. Vannkraftvirksomheten jobber godt med daglig drift samtidig som flere store prosjekter lukkes og nye satsninger gjennomføres. Nettvirksomheten jobber også veldig godt og forbereder seg på det grønne skiftet og de mange forventede industrietableringer på Helgeland. Aktiviteten i strømsalgsvirksomheten er svært god og denne delen av selskapet vokser i antall kunder og levert energi.

- Jeg er stolt over hvordan våre medarbeidere har klart å sikre god drift gjennom et utfordrende år, i et ustabilt og krevende kraftmarked. Endringsvilje, mot og gjennomføringsevne har vært typisk for alle i konsernet, sier Eivind Mikalsen.

Konsernet har et godt utgangspunkt for videre positiv utvikling. Vi forventer gode effekter av arbeidet med Taktskifte 2025, hvor vi fortsetter å utvikle organisasjonen gjennom kundefokusert vekst, styrke teknologi og digitalisering, samt drive frem løsninger som er bærekraftig og bra for miljøet. Etableringen av et nytt datterselskap i Helgeland Kraft vil gjøre det lettere å rendyrke kjernevirksomheten og samtidig sette søkelys på smart vekst knyttet til det grønne skiftet. Konsernet har over tid bygd god kompetanse og en sterk regional forankring, som er viktige forutsetninger for å lykkes.

Organisasjonsutvikling er en viktig suksessfaktorene for vårt forbedringsprogram, «Taktskifte 2025». En helsefremmende og utviklende arbeidsplass med nullvisjon for personskade er vår kontrakt.

- Vi er godt rigget for fremtiden og gjennom samarbeid med våre eiere, kunder og partnere skal vi fortsette å være en aktiv verdiskaper på Helgeland, sier Eivind Mikalsen