Resultat etter skatt ble 208 millioner kroner, som er 33 millioner kroner bedre enn i 2020. 

Resultatet er preget av betydelig bedre resultat fra vannkraftvirksomheten og betydelig lavere pensjonskostnader for hele konsernet enn året før. Gode resultater fra nett- og strømsalgvirksomheten, bidrar også til et godt finansielt regnskapsår.

Det er gledelig at det leveres godt fra alle våre virksomheter, som bekrefter at vår strategi fungerer, sier Eivind Mikalsen.

Styret har foretatt en helhetlig vurdering av konsernets økonomiske situasjon og fremtidig kapital- og likviditetsbehov når de foreslår ordinært utbytte for 2021 i tråd med gjeldende utbyttepolitikk. På bakgrunn av dette foreslår styret at det deles ut et ordinært utbytte på 104,5 mill.kr. for 2021. Styret legger årsregnskapet fram for beslutning i ordinær generalforsamling den 28. april. 

Korona satte sitt preg også på 2021, og som en viktig og samfunnskritisk aktør på Helgeland har konsernet hatt høy oppmerksomhet om beredskaps- og kontinuitetsplaner. Dette for å sikre opprettholdelse av stabil drift og tilgjengelighet til både vannkraftverk og strømnett. Nå er vi i Norge over i en mer normalisert hverdag og svært få sosiale restriksjoner. Vi fortsetter likevel å være tett på utviklingen, og har etablert felles planer for hvilke tiltak som settes inn på hvilke definerte krisenivå om dette skulle bli nødvendig.

Jeg er stolt over hvordan våre medarbeidere har stått på for å sikre god drift gjennom nok et vanskelig og krevende år. Tilpasningsdyktighet, stå-på vilje og sterk gjennomføringsevne har vært typisk for alle i konsernet. Det er også grunn til å rette en takk til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for både forståelse, tålmodighet og gode bidrag gjennom året, sier Eivind Mikalsen.

Framover rettes oppmerksomheten mot å videreutvikle strategien i «Taktskifte 2025».Under pandemien og de tilpasninger som den har krevet har vi tidvis tatt tre skritt frem og ett tilbake, men vi fortsetter å jobbe med tiltak og prosesser innen fokusområdene: økt bærekraft, vekst, teknologi og digitalisering, og organisasjonsutvikling. Konsernet har over tid bygd god kompetanse og en sterk regional forankring, som er viktige forutsetninger for å lykkes. Kontinuerlig forbedring og videreutvikling av driften blir også en nøkkel for å realisere våre mål.

Vi ser optimistisk på framtiden, og ser frem til fortsatt godt samarbeid med våre eiere, kunder og samarbeidspartnere. sier Eivind Mikalsen.