Endelig årsresultat 2019 for konsernet Helgeland Kraft

Resultat etter skatt ble 287 millioner kroner, som er 20millioner kroner bedre enn i 2018.

I forhold til foreløpig årsresultat er inntekter fra tilknyttede selskaper økt med 1,6 millioner kroner, og skattekostnaden er økt med 8,2 millioner kroner. Endelig årsresultat etter skatt er som følge av dette 8 millioner kroner lavere enn tidligere rapportert den 20. februar2020. Det er fortsatt et godt resultat som vi er meget godt fornøyd med, sier Eivind Mikalsen

Styret har foreslått et utbytte til eierkommunene for 2019 på til sammen 75 millioner kroner. Ved fastsettelse av
utbytte har styret lagt vekt på konsernets samlede kapitalbehov, og herunder at vi har et krevende
makroøkonomisk bilde som følge av koronavirusutbruddet og svært svake kraftprisutsikter fremover. Det vil i
tillegg i tråd med gjeldende avtaler bli utbetalt til sammen ca. 26 millioner kroner i renter og avdrag på ansvarlig
lån til eierkommunene i 2020.


Styret behandlet endelig årsregnskap i møte 26. mars og regnskapet legges fram for beslutning i ordinær
generalforsamling den 29. april. Det tas forbehold om flytting av generalforsamlingen dersom forhold rundt
situasjonen knyttet til koronavirus-utbruddet tilsier at det blir nødvendig.

Koronavirusutbruddet har betydning for vår operative virksomhet. Helgeland Kraft har som en betydelig
samfunnskritisk aktør derfor rettet stor oppmerksomhet mot våre beredskaps- og kontinuitetsplaner, og
beredskapsledelse er etablert. Å sørge for at driften av våre vannkraftverk og at stabil drift i strømnettet
opprettholdes, har svært høy prioritet. Vi gjør også en rekke tiltak for å begrense smittefare internt blant våre
medarbeidere, samtidig som vi forsøker å være så godt til stede som mulig overfor våre kunder i denne
krevende situasjonen. Samlet legges det ned et stort arbeid for sikre forsvarlig drift i hele konsernet, og det
rettes en stor takk til alle våre ansatte for deres positivitet og bidrag til dette arbeidet, sier Eivind Mikalsen.

Så snart effektene av koronakrisen avtar vil oppmerksomheten igjen rettes mot tilpasning til nye krav,
kontinuerlig forbedring og videreutvikling av driften i hele konsernet. Oppgaven framover blir å finne gode
løsninger som kan bidra til å styrke framtidig konkurransekraft og verdiskaping ytterligere. De økonomiske
effektene av koronakrisen og et svakt kraftmarked er foreløpig krevende å tallfeste, siden også varigheten av
krisen er usikker. Foreløpige prognoser tilsier at konsernet for 2020 forventer opp mot en halvering av driftsresultatet sammenlignet med 2019.

Årsrapport konsern 2019