Generalforsamlingen har i møte i dag godkjent årsregnskapet til konsernet Helgeland Kraft og morselskapet Helgeland Kraft AS. Resultat etter skatt ble 175 millioner kroner.

Resultatet er preget av betydelig svakere resultat fra vannkraftvirksomheten og betydelig høyere pensjonskostnader for hele konsernet enn året før. Gode resultater fra nett- og strømsalgvirksomheten, samt gevinst fra salget av aksjene i Helgeland Invest, bidro til å dempe de negative effektene noe.

Morselskapet fikk et resultat etter skatt på 124 millioner kroner. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag til disponering av årsresultatet, og har besluttet at 37,8 millioner kroner deles ut i ordinært utbytte til eierkommunene i tillegg til tilleggsutbyttet på 80,2 millioner kroner som ble besluttet i ekstraordinær generalforsamling den 15. januar i år. Totalt blir det utdelt et utbytte på 118 millioner kroner til eierkommunene for 2020. I tillegg vil det bli utbetalt til sammen ca. 24 millioner kroner i renter og avdrag på ansvarlig lån til eierkommunene i løpet av 2021.