Vilkår

Avtale mellom kunde og Helgeland Kraft

SÆRSKILT AVTALTE VILKÅR FOR LEVERING AV STRØM MELLOM FORBRUKERKUNDE OG HELGELAND KRAFT STRØM AS

Leveringsvilkår:

 1. Forholdet mellom forbrukerkunde (kunden) og Helgeland Kraft Strøm AS (HKS) reguleres av Fornybar Norges/Forbrukertilsynets Standard avtale for levering av elektrisk kraft (standardavtalen).
  1. https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-kraftleveringsavtale
  2. Ved motstrid mellom avtalebestemmelsene, gjelder HKS’s særskilte leveringsvilkår foran standardavtalen, og nyere bestemmelser gjelder foran eldre. Særskilt avtale kan endres med 30 dagers varsel på e-post, SMS eller på «min side».
 2. HKS viderefører strømavtalen ved flytting, jf. standardavtalen § 5-1, 2.ledd. Kunden er selv ansvarlig for å melde fra ved flytting. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må kunden si opp avtalen. Dersom kunden oppretter nye anlegg hos HKS, blir disse knyttet til tilsvarende produkt som kunden har fra før. Har kunden fastpris, så vil nye anlegg registreres på variabel kraft. Kunden vil få varsel på hvilket produkt som er registrert.
 3. HKS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og vil kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.
 4. Etter avtaleinngåelsen har kunden angrerett i henhold til angrefristen i lov om opplysningsplikt og angrerett (14 dager). Dersom kunden ber om oppstart før angrefristen utløper og deretter angrer avtaleinngåelse, må kunden betale for levert strøm frem til leveransen blir avsluttet.
 5. Strømleveransen fra HKS starter vanligvis innen to uker etter inngått avtale.
 6. HKS har intet økonomisk ansvar, verken overfor kunden eller tidligere strømleverandør, dersom kunden i forbindelse med avtaleinngåelsen med HKS bryter en bindende avtale med en annen strømleverandør.
 7. HKS fakturerer kunder månedlig etterskuddsvis etter reelt-, eller stipulert forbruk der hvor avlesning ikke er tilgjengelig. Har du sagt "ja takk til alle" eller "alltid eFaktura" i nettbanken din, vil vi sende deg eFaktura. Alternativt vil vi sende deg papirfaktura. Papirfaktura medfører et fakturagebyr i henhold til gjeldende satser som du finner her: https://www.helgelandkraft.no/strom/privat/stromavtaler/prisliste/.
 8. Ved ev. innføring av nye offentlige eller lovpålagte avgifter eller påslag, eller ved endringer i gjeldende avgifter eller påslag vil strømprisen endres tilsvarende. Dette gjelder også ved eventuelle rasjoneringer.
 9. Ved bestilling gir kunden HKS fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger fra nettselskapet/ELHUB for å gjennomføre leverandørbytte, samt å melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av HKS i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
 10. Dersom HKS har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra HKS. Kunden gir HKS fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra nettselskapet. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen med gjennomfakturering.
 11. Ved inngåelse av strømavtalen, godkjenner kunden at HKS kan benytte oppgitt kontaktinformasjon, telefonnumre og e-postadresse til elektronisk kommunikasjon. Som f.eks. varsel om prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.
 12. Dersom kundens oppgitte kontaktinformasjon endres, plikter kunden å gi HKS varsel om ny kontaktinformasjon. Dette kan gjøres på «min side» eller i direkte kontakt med HKS.
 13. Enkelte produkter kan under kampanjeperioder ha bindingstid, som det er opplyst om i kampanjeinformasjonen. Ved brudd på bindingstid vil kanselleringskostnader påløpe, se oppdatert prisliste for brudd på www.helgelandkraft.no/strom/prisliste.
 14. Varsling av prisendring på løpende påslag, fastbeløp og andre avgifter gjøres med 30 dagers varsel. Dette skjer primært via e-post, med mindre kunden har avtalt en annen kanal for varsling med HKS. Pris oppdateres også på minside, app, helgelandkraft.no og strømpris.no
 15. Tilgodebeløp under kr 50,- utbetales ikke ved opphør av kundeforhold
 16. Prisen på våre strømavtaler beregnes ut fra hvilket prisområde strømmen brukes i.
 17. Vedlagt følger spesielle betingelser for strømavtaler til privatkunder, og gjelder ikke for næringskunder:

Fastprisavtaler

 1. Fastprisavtaler er bindende i avtaleperioden, og følger kunden ved flytting innenfor samme prisområde dersom kunden ikke sier opp avtalen. Hvis kunden flytter til annet prisområde må ny pris beregnes.
 2. Dersom avtalen om Fastpris sies opp eller brytes før utløpet av perioden, må kunden dekke HKSs direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr 500,- eks. mva.
 3. Fastprisavtaler opphører uten oppsigelse ved utløp av avtaleperioden. Dersom det ikke tegnes ny avtale, vil kunden automatisk bli satt over på strømproduktet Variabel Kraft hos HKS.

Spotpris

 1. Spotpris selges til spotpris + påslag. Spotpris består av Nordpools områdepris i det området hvor kraften tas ut. Timesforbruket fra Elhub legges til grunn for fakturering. Timesforbruket for hver time blir multiplisert med områdeprisen i NordPool Spot. Verdiene for den enkelte time summeres for faktureringsperiode.
 2. Spotprisen presenteres som én pris pr. måned på faktura.
 3. Påslaget presenteres som én pris pr. måned på faktura.
 4. Fast månedsbeløp presenteres som én pris pr. måned på faktura.
 5. Påslag er garantert i minimum ett år fra avtaleinngåelse.

Variabel Kraft

 1. Er en variabel strømprisavtale. Prisen kan endres med 30 dagers varsel.

 

02.01.2024

Vilkår