Vilkår

Avtale mellom kunde og Helgeland Kraft

Leveringsvilkår

1. Forholdet mellom forbrukerkunde (kunden) og Helgeland Kraft Strøm AS (HKS) reguleres av Energi Norges/Forbrukertilsynets Standard avtale for levering av elektrisk kraft (standardavtalen).https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-kraftleveringsavtale

Ved motstrid mellom avtalebestemmelsene, gjelder HKSs særskilte leveringsvilkår foran standardavtalen, og nyere bestemmelser gjelder foran eldre.

2. HKS tilbyr videreføring av strømavtalen ved flytting, jf. standardavtalen § 5-1, 2.ledd. Kunden er selv ansvarlig for å melde fra ved flytting. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må kunden si opp avtalen.

3. HKS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og vil kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.

4. Etter avtaleinngåelsen har kunden angrerett i henhold til angrefristen i lov om opplysningsplikt og angrerett (14 dager). HKS gis anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden benytter seg av angreretten, må kunden betale for levert strøm fram til leveransen blir avsluttet.

5. Strømleveransen fra HKS starter vanligvis 1-2 uker etter inngått avtale.

6. HKS har intet økonomisk ansvar, verken overfor kunden eller tidligere strømleverandør, dersom kunden i forbindelse med avtaleinngåelsen med HKS bryter en bindende avtale med en annen strømleverandør.

7 HKS fakturerer kunder månedlig etterskuddsvis etter reelt, eller stipulert forbruk der hvor avlesning ikke er tilgjengelig.

8. Ved ev. innføring av nye avgifter eller påslag, eller ved endringer i gjeldende avgifter eller påslag vil kraftprisen endres tilsvarende. Dette gjelder også ved eventuelle rasjoneringer.

9. Ved bestilling gir kunden HKS fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger fra nettselskapet/ELHUB for å gjennomføre leverandørbytte, samt å melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av HKS i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

10. Dersom ikke avtalen sies opp av kunden ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse, jf. punkt 2 ovenfor. HKS gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra nettselskapet for registrering av HKS som leverandør på den nye adressen.

11. Dersom HKS har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra HKS. Kunden gir HKS fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra nettselskapet. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen med gjennomfakturering.

12. Ved inngåelse av strømavtale med HKS godkjenner kunden at det sendes tilbud og annen informasjon fra HKS og våre samarbeidspartnere. Kunden kan melde seg av dette.

Informasjon vedrørende kundeforholdet og/eller din strømavtalen vil sendes selv om kunden har reservert seg mot eventuelle nyhetsbrev.

13. Ved inngåelse av strømavtalen godkjenner kunden at HKS kan benytte oppgitt kontaktinformasjon, telefonnumre og e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som f.eks. varsel om prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

14. Dersom kundens oppgitte kontaktinformasjon endres plikter kunden å gi HKS varsel om ny kontaktinformasjon. Dette kan gjøres på «min side» eller i direkte kontakt med HKS.

15. Enkelte produkter kan under kampanjeperioder ha bindingstid, som det er opplyst om i kampanjeinformasjonen. Ved brudd på bindingstid kan kanselleringskostnader påløpe.

16. Vedlagt følger strømavtaler til privatkunder, som ikke gjelder for næringskunder.

Betingelser for HKS strømavtaler:

A. Fastprisavtaler

Fastprisavtaler er bindende i avtaleperioden og følger kunden ved flytting dersom kunden ikke sier opp avtalen. Dersom avtalen om Fastpris sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke HKSs direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter standardavtalen pluss ett administrasjonsgebyr på kr 500,- eks.mva.

Fastprisavtaler opphører uten oppsigelse ved utløp av avtaleperioden. Dersom det ikke tegnes ny avtale, vil kunden automatisk bli satt over på kraftproduktet variabel kraft hos HKS.

B. Espot

Espot selges til innkjøpspris + påslag, hvor strømprisen settes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser i Nordpool's spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura.

Produktet Espot betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke oppretter efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr.35,- eks.mva. pr. faktura. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

C. Helgelendingen

Helgelendingen selges til innkjøpspris, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser på Nordpoolspot. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til HKS. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Gjelder forbruk opp til 50.000 kWh, ved forbruk over 50.000 kWh faktureres innkjøpspris + påslag.

D. Variabel kraft

Prisen på variabel kraft kan endres med 14 dagers varsel. Varsling vil bli gjort på www.strømpris.no og www.helgelandkraft.no. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

E. webStrøm

Er en standard variabel strømprisavtale. Prisen endres med 14 dagers varsel. Varsling vil bli gjort på www.strømpris.no, og på www.helgelandkraft.no.

Produktet webStrøm betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke oppretter efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr.35,- eks.mva. pr. faktura

F. Trygg innkjøpspris

Er en spotprisavtale som følger områdeprisen på Nordpool Spot.

I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til HKS. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Avtalen betinger bruk av e faktura eller epostfaktura. Kunder som ikke oppretter dette vil få et tillegg på kr. 35,- på hver faktura.

G. Webspot

Er en spotprisavtale som følger områdeprisen på Nordpool Spot.

I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til HKS. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Ved estimert årsforbruk pr anlegget på over 50.000 kWh, flyttes avtalen til produktet Espot.

Gjelder ikke næringskunder.

Produktet webspot betinger e faktura eller epostfaktura. E faktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos HKS. Kunder som ikke har opprettet e faktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura.

H. 100% fornybar

Er en forvaltet strømavtale med 100 % fornybar energi fra HKS sine vannkraftverk. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til HKS. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.Gjelder ikke næringskunder.

Produktet 100% fornybar betinger e faktura eller epostfaktura. E faktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos HKS. Kunder som ikke har opprettet e faktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura.

17.12.2018

 

Vilkår