Vilkår

Avtale mellom bedriftskunde og Helgeland Kraft

Leveringsvilkår

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår av 27.11.17 gjelder for alle kraftleveranser og tilleggstjenester mellom bedriftskunde og Helgeland Kraft. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 07.02.17 for avtalen. Særvilkårene kommer foran vilkårene i "standard kraftleveringsavtale".

1. Særvilkår av 07.02.2017

Ved bestilling gir kunden Helgeland Kraft fullmakt til å iverksette og melde inn leverandørbytte, innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte samt melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Helgeland Kraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Dersom anlegget ikke er timesmålt må det foreligge oppdatert målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden skal ikke være eldre enn 20 virkedager før oppstartdato. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Eksempel på et slikt pålegg fra myndighetene kan være endring i kvoteplikten for elsertifikat. Dette gjelder også strømprodukter med avtalt strømpris.

2. Leveringsvilkår

Leveringsstart ved leverandørbytte skjer normalt innen 10-14 dager fra bestilling. Ved flytting skjer oppstart fra meldt flyttedato. Ved flytting, må kunden ta kontakt med Helgeland Kraft for videreføring av strømavtalen. Helgeland Kraft forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.

3. Fakturering og Betalingsvilkår

Energivolumet tilpasses kjøpers målte forbruk ved de anlegg som er spesifisert. Kjøper betaler for levert energivolum. Månedlig fakturering skjer etterskuddsvis etter reelt forbruk basert på avlesninger mottatt fra kundens netteier. Hvis måledata fra kundens netteier ikke foreligger ved faktureringsdato, vil forbruket a-konto beregnes ut fra forventet årsforbruk oppgitt av netteier. Reelt forbruk vil deretter avregnes påfølgende periode. Betalingsfrist er 21 dager etter fakturadato. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Ved manglende betaling kan selger heve kontrakten etter 7 dagers forutgående skriftlig varsel. Helgeland Kraft har elektronisk fakturering som standard. Opprettes ikke elektronisk betaling tilsendes fakturaer per post. I slike tilfeller vil det tilkomme fakturagebyr etter enhver tid gjeldende satser. Det er kundens ansvar å oppdatere enhver tid riktig mottageradresse for e-postfaktura.

4. Markedspris/Spotpris Bedrift

For Markedspris/Spotpris Bedrift beregnes netto kraftpris time for time basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde. For anlegg som ikke er timesmålte beregnes pris etter forbruksveid profil. I tillegg til kraftprisen kommer elsertifikat, et avtalt påslag samt merverdiavgift. Helgeland Kraft kan endre avtalevilkår og priser med tre ukers varsel og avtalen løper til den blir sagt opp. Endringer vil bli publisert på vår hjemmeside. Prisene i kundens avtale er konfidensielle og skal ikke utleveres til tredjepart, med mindre det foreligger saklige grunner for dette. Prisen vil bli justert iht. årlig konsumprisindeks for våre gjennomsnittlige påslag hver 1. februar.

5. Fastpris

Avtalen gjelder fast pris på strøm samt aktuelle avgifter i en avtalt periode. Fastprisen gjelder for de målepunkt som kunden har på avtaleinngåelsesdato og tilhørende volum i kontrakt. Ny anlegg eller volumøking på over + 10 % som kommer inn på kunden i fastprisperioden må avtales særskilt og inngår ikke automatisk i gjeldende fastprisavtale. Avtalen har en avtalt bindingstid, og kan ikke endres eller sies opp i den avtalte periode, med unntak av endringer som følge av forholdene referert til i pkt. 1. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse, men kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Beløpet er minimum kr 1500,- pr målepunkt. Ved utløpet av fastprisavtalen overføres kunden til Variabel Kraft, med mindre kunden selv har bestilt en annen strømavtale. Prisene i kundens avtale er konfidensielle og skal ikke utleveres til tredjepart, med mindre det foreligger saklige grunner for dette.

For kunder som har en kombinasjon mellom Markedspris og Fastpris gjelder alle vilkår i pkt. 4 og 5.

6. Variabel Kraft

Prisen på variabel kraft kan endres med 14 dagers varsel. Varsling vil bli gjort på vår hjemmeside. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med tre ukers varsel.

7. Elsertifikater

I forbindelse med myndighetenes innføring av elsertifikater innføres det fra 01.01.2012 et variabelt påslag til elsertifikatpliktige kunder. Påslaget prises i øre pr kWh og kan endres i takt med markedsutviklingen. 

8. 100 % fornybar energi

100 % fornybar energi er opprinnelsesgaranti fra Helgeland Kraft sine vannkraftverk på Helgeland. Ved inngåelse av produktet følger et garantibevis, diplom og materiell som kunden kan bruke. Produktet har en avtalt bindingstid, og kan ikke endres eller sies opp i den avtalte perioden. Videre løper avtalen med 1 år om gangen. Ved oppsigelse må avtalen sies opp innen utgangen av året, 31.12.xx. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Helgeland Kraft sitt økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Kunden må i perioden ha de gjeldende strømleveransene tilknyttet opprinnelsesgarantien levert fra Helgeland Kraft. Avtalen/påslaget kan endres med tre ukers varsel.