Redusert forbruksavgift

Har du rett til redusert forbruksavgift på nettleien?

Mange industribedrifter har rett på redusert forbruksavgift på nettleien. Hvis bedriften din har næringskode mellom 5-33 kan det være lurt å ta en sjekk på nettleiefakturaen. 

Forbruksavgift er en statlig særavgift som faktureres av nettselskapene på vegne av staten. Avgiften gjelder både privatpersoner og foretak og inngår som en del av nettleien.

Den reduserte satsen er 0,546 øre per kWh

Hvem får redusert sats eller fritak?

Følgende næringsvirksomhet gir redusert forbruksavgift på elektrisk kraft:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke
  • til skip i næring
  • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Det er helt fritak fra avgiften på elektrisk kraft som leveres til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel

I hovedsak er det elektrisk kraft som brukes i produksjonslokaler som gis fritak eller redusert avgiftsats, ikke administrasjonsbygg. Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80 % eller mer av totalt areal

Brukes kraften av andre enn den anlegget er registrert på hos netteier, f.eks. en leietaker, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som gjelder. 

Strømkunder som har rett til redusert forbruksavgift, kan kreve dette inntil 3 år med  tilbakevirkende kraft.

Hvis du er usikker på om bedriften din har rett til redusert forbruksavgift, så ta kontakt med ditt nettselskap.

VIKTIG: Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nettselskapet nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om eventuelle endringer i bruken.