Guide til Enova sine støtteprogram

Enova forvalter Energi- og Klimafondet på 55 milliarder kroner, og har et årlig budsjett på 3 milliarder kroner. Her finner du en kort guide til Enova sine støtteprogram for energitiltak i bedrifter.

Enova gir støtte til rådgivning og gjennomføring av energitiltak både ved renovering og ved nybygging. Lurer du på hva din bedrift kan få støtte til kan du lese vår guide eller ta direkte kontakt med Enova sine rådgivere.

Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg

Er du usikker på hvordan din bedrift kan gjøre energieffektive tiltak i eksisterende bygg? Programmet gir kartleggingsstøtte på inntil kr 500.000,- til bygg med en eiendomsportefølje på minimum 50.000 kvadratmeter. Les mer og søk om støtte her.

Støtte til eksisterende bygg

Enova støtter tiltak som reduserer energibehovet i bygget. Tiltak som strekker seg litt lengre enn normalen blir prioritert. Eksempler kan være

  • Tiltak som reduserer energibruken
  • Omlegging til fornybare energikilder (varmesentraler)
  • Omlegging til vannbåren distribusjon tilknyttet ekstern varmeleverandør (nær/fjernvarme)
  • Rehabilitering til passivhus eller lavenergibygg

Søkere kan være byggeier, leietakere i næringsbygg eller boligsameie/borettslag. Her kan du lese mer om kriteriene for støtten.

Støtte til energieffektive nybygg

Programmet retter seg mot bedrifter og aktører som ønsker å investere i innovasjon. Prosjektet må strekke seg enda lengre enn gjeldende teknisk forskrift på energiområdet. Dersom dere kan vise til at investeringen gir en spredningseffekt i markedet, eksempelvis ved at det gir høyere kompetanse i lokalmiljøet, kan Enova premiere dette. 

De som skal søke om støtte må være økonomisk ansvarlig for investeringene i prosjektet, også de som dokumenterer og rapporterer resultatene til Enova.

Støtte til varmesentraler

Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe luft-vann, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.

Din bedrift kan få opptil 1 million kroner i støtte basert på forhåndsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent. 

Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper og luft-vann-varmepumper får henholdsvis 1600 kr/kW og 1100 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m2. Støttesatsene gjelder både for nybygg og eksisterende bygg. Les mer om programmet her

Støtte til offentlige institusjoner 

EPC (Energy Performance Contracing), eller energisparing med resultatgaranti, er en avtale om gjennomføring av energisparende tiltak. Energientreprenøren garanterer og kontraktsfester konkrete fremtidige besparelser for kunden. 

Enova tilbyr kommuner støtte og rådgivning til oppstart av EPC-modellen. Les mer om programmet her.

I følge Enova har Kongsberg kommune spart 5,1 millioner ved hjelp av EPC-modellen. Tingvoll kommune sparer nå 1,4 millioner kroner i året etter de har brukt EPC-modellen. Se hvordan Skien kommune har satset på EPC med støtte fra Enova:

Andre støtteprogrammer

Enova gir også støtte til ny teknologi, biogassproduksjon, etablering og distribusjon av fjernvarme, borettslag og sameier med mer. 

Søknadsprosess

Under ser du hvordan søknadsprosessen gjennomføres. Søknaden må sendes før prosjektet påbegynnes, så vær ute i god tid.