ALMINNELIGE INNKJØPSVILKÅR I HELGELAND KRAFT AS, VAREKJØP

GENERELT

Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser av varer med tilhørende tjenester til HELGELAND KRAFT AS. Leverandør er den adressat som bestillingen er stilet til og avtale er inngått med. Eventuelle avvikende leveringsvilkår er uten virkning for leveransen med mindre Helgeland Kraft AS skriftlig har godtatt dem.

1 Pris m.v

1.1 Dersom ikke annet er avtalt, er prisen fast og eks. merverdiavgift, men inkluderer emballasje, faktureringskostnader, toll, skatter og andre avgifter. Endres skatte- og avgiftsbestemmelser på en måte som innvirker på prisen, skal denne endres tilsvarende.

1.2 HELGELAND KRAFT betaler ikke for ytelser og kvanta utover det bestillingen omfatter, uten at disse og prisen for dem er skriftlig godkjent av HELGELAND KRAFT.

2 Levering

2.1 Levering skal anses å ha skjedd når materiellet er mottatt på avtalt sted. Dersom ikke annet er avtalt, er dellevering ikke tillatt. Materiellet skal ved levering være ledsaget av nødvendig instruksjon for montering, drift og vedlikehold, og annen dokumentasjon som måtte være avtalt og spesifisert i bestillingen. Dokumentasjonen skal være skrevet på norsk hvis ikke annet er avtalt. HELGELAND KRAFT er forpliktet til uten ugrunnet opphold etter mottaket å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillingen. Dersom leveransen eller deler av den har en vesentlig mangel, har HELGELAND KRAFT rett til å avvise den eller de mangelfulle deler ved å gi leverandøren umiddelbar skriftlig beskjed om dette – levering skal da anses som ikke skjedd. Dersom leveransen ikke avvises, får reglene i pkt. 7 anvendelse ovenfor den mangelfulle del av leveransen. Leveransen skal ikke skje tidligere enn avtalt med mindre HELGELAND KRAFT skriftlig gir tillatelse til det.

2.2 All leveranse skal skje i HELGELAND KRAFT´s ordinære arbeidstid. Skal likevel leveransen gjennomføres utenom ordinær arbeidstid, skal dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

2.3 Dersom HELGELAND KRAFT ikke kan motta den bestilte vare til avtalt tid, skal HELGELAND KRAFT umiddelbart underrette leverandøren skriftlig med beskjed om hvordan leverandøren skal forholde seg. Leverandøren skal etter avtale mellom partene
besørge lagring av materiellet for HELGELAND KRAFT´s regning og risiko. De merkostnadene leverandøren måtte påføres som følge av at kjøper ikke kan ta imot materiellet, dekkes av HELGELAND KRAFT. Ny leveringstid skal avtales skriftlig.

2.4 Leveringsbetingelser skal være i samsvar med gjeldende "INCOTERMS 2010" utgitt av International Chamber of Commerce. Term DDP ferdig losset angitt leveringsadresse; skal gjelde for all leveranse hvis ikke annet er avtalt.

3 Forsinket levering

3.1 Leverandøren har plikt til å gjøre det som skal gjøres for å levere rettidig. Dersom leverandøren forstår, eller har grunn til å anta at levering vil bli forsinket, skal det omgående gis skriftlig underretning til HELGELAND KRAFT om antatt varighet, og med begrunnelse for forsinkelsen.

3.2 Ved forsinket levering som ikke skyldes HELGELAND KRAFT eller som ikke kan henføres under Force Majeure, skal HELGELAND KRAFT kreve inn dagmulkt (konvensjonalbot), uten dokumentasjon av tap ved forsinkelsen. Dagmulkten skal, med mindre annet er avtalt, utgjøre 5 promille pr. hverdag etter avtalt leveringstid, regnet av avtalt pris. Med pris forstås i denne sammenheng grunnpris med alle avtalte tillegg og fradrag. Dagmulkten skal, med mindre annet er avtalt, begrenses til 15 % av avtalt pris.

3.3 Følgende omstendigheter skal betraktes som Force Majeure (fritaksgrunner) dersom de inntrer etter bestilling fra HELGELAND KRAFT, og dermed hindrer effektuering: Krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig
Helgeland Kraft AS, postboks 702, 8654 Mosjøen / Telefon: 75 10 00 00
Org.nr. 844 011 342 MVA firmapost@helgelandkraft.no / www.helgelandkraft.no
myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann, eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende av betydning.

3.4 En forsinkelse vil kun bli godtatt som Force Majeure dersom leverandøren har gjort hva som kan gjøres for å begrense/avhjelpe virkningen av forsinkelsen.

3.5 Leverandøren har ansvaret for at underleverandør som leverandøren selv har valgt leverer rettidig. HELGELAND KRAFT vil ikke akseptere Force Majeure hos underleverandør som forsinkelsesgrunn dersom ikke aktuell underleverandør er godkjent av HELGELAND KRAFT ved kontraktsinngåelse.

4 Betaling

4.1 Betaling skal skje innen 30 dager etter at både fullstendig leveranse og fakturaer med avtalte bilag er mottatt, dersom ikke andre betalingsvilkår er avtalt. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen.

4.2 Dersom forfalne beløp ikke betales i rett tid, betales gjeldende morarente i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling m.m." av 17.12.76. Purregebyr eller andre kostnader i forbindelse med forsinket betaling forutsettes dekket i gjeldende morarenter. Behandlingsgebyr, o.l. godtas ikke.

4.3 Fakturering skal foretas i eget navn. Bruk av tredjemann (factoring) skal være avtalt og avtale med aktuelt selskap – HELGELAND KRAFT etablert på forhånd. Leverandører som overdrar fakturaer til tredjemann for innkreving, står ansvarlig ovenfor HELGELAND KRAFT ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav.

4.4 Faktura skal angi bestillingsnummer, og ellers møte HELGELAND KRAFT´s krav til verifikasjon.

5 Kvalitet

5.1 Leverandøren er ansvarlig for at de varer og tjenester som leveres er i samsvar med bestillingen, og HELGELAND KRAFT har for egen regning og etter rimelig varsel anledning til å inspisere og kontrollere at så skjer.

5.2 Dersom en leveranse eller del av leveransen ikke tilfredsstiller de krav og betingelser bestillingen fastsetter, kan HELGELAND KRAFT tilbakevise eller vrake den eller deler av den. HELGELAND KRAFT´s kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke leverandøren for de forpliktelser leverandøren har påtatt seg i henhold til bestillingen. Manglende kvalitetskontroll fra HELGELAND KRAFT´s side medfører ingen reduksjon i kjøpers rettigheter.

5.3 Dersom materiellenheter eller materiellkomponenter er underlagt offentlige forskrifter, kontroll og godkjenning, skal leveransen være i overensstemmelse med disse. Leverandøren skal sørge for at kontroll og godkjennelse blir foretatt, slik at materiellet blir levert HELGELAND KRAFT ferdig godkjent.

5.4 Ved kjøp av kjemikalieprodukter eller andre stoffer som er underlagt offentlige HMS-bestemmelser skal Norsk produktdatablad leveres for alle produkter som omfattes av en leveranse. Denne skal være skrevet i avtalt versjon, og skal ikke være eldre enn siste revisjon. Produktene skal også merkes med norsk tekst og etter norske normer.

5.5 Leverandøren skal gjennom dokumenterbare systematiske tiltak sikre at forbruksvarer og materiellfor øvrig i leveranser til HELGELAND KRAFT, som under fremstilling, bruk eller deponering påfører miljøet unødig skade, ikke blir benyttet hvis alternativer er tilgjengelig.

6 Reklame

6.1 Leverandøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra HELGELAND KRAFT dersom leverandøren i reklame-øyemed eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om leveringsavtalen utover å oppgi leveransen som generell referanse.

7 Ansvar for feil og mangler

7.1 Hvor ikke annet er fastsatt, gjelder misligholdsreglene (forsinkelse, mangler og ansvar) i lov av 13. mai 1988 om kjøp.

7.2 Dersom ikke annet er avtalt, påtar leverandøren seg ansvar for feil og mangler som måtte påvises ved det materiellet som leveransen omfatter i de første 24 måneder etter at leveransen er mottatt. Leverandørens forpliktelse omfatter mangler som skyldes feil i konstruksjon, materialer eller tilvirkning. Leverandøren skal i denne garantitiden snarest mulig, og for egen regning bytte ut defekte deler eller reparere materiellet slik at de leverte gjenstander er uten feil og mangler av noe slag. Nevnte garantitid skal likevel ikke være kortere enn den som er vanlig for produktet ved løpende tilvirkning for alminnelig salg. Denne garanti omfatter bare feil og mangler som oppstår ved riktig lagring og bruk av materiellet, og som ikke skyldes normal slitasje.

7.3 For deler som er skiftet ut eller reparert i henhold til pkt. 7.2, påtar leverandøren seg de samme forpliktelser som for det opprinnelige materiell, regnet fra det tidspunkt reparasjonen eller utskiftingen er foretatt. Leverandørens ansvar etter dette punkt skal ikke vare utover 24 måneder etter det første garantiarbeid er avsluttet på vedkommende del.